Contact met ouders

Ouders en leerkrachten werken samen aan de ontwikkeling van een kind.

Samenwerking tussen ouders en leerkrachten komt het kind ten goede! Een goed en regelmatig contact vinden wij daarom van groot belang.

Persoonlijk contact

Elke schooldag ontvangt de leerkracht de kinderen in de groep. Mocht u de leerkracht willen spreken, dan vragen wij u hiervoor een afspraak te maken na schooltijd of te bellen tussen 8.00 uur en 8.15 uur, een bericht via Parro kan ook. De leerkrachten willen graag vanaf 8.20 uur volledige aandacht voor de leerlingen. Verder willen zij graag om 8.30 uur beginnen met hun les. Wij vragen de ouders/verzorgers van onze leerlingen hier rekening mee te houden en ervoor te zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn.

Communicatiekanaal

Parro App

Wij werken met Parro, een app waarmee de leerkracht en de ouders direct met elkaar kunnen communiceren. Zowel de functionele als informele berichten bereiken de ouders op deze manier. Deze informatie is niet door derden in te zien dus AVG-proof. Schoolbrede berichten komen ook via Parro bij de ouders terecht. Oftewel Parro is ons directe communicatiekanaal waar alle info op wordt gedeeld. Hier vindt u meer informatie over Parro.

Kennismaking

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar organiseren wij een informatieavond voor de ouders van elke groep. U kunt dan kennismaken met de leerkracht en de leerkracht informeert u over de activiteiten en de leerstof die in dat schooljaar aan de orde komen. 

Ontwikkelingen bespreken

Oudergesprekken

Wij gaan graag met u in gesprek over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Gedurende het schooljaar worden er verschillende momenten ingepland om de vorderingen van uw kind te bespreken. In de schoolgids staan alle momenten beschreven.

Indien er aanleiding toe is, kunt u tussendoor altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht. Vanzelfsprekend geldt het omgekeerde ook: de leerkracht neemt tussentijds contact met u op als daar aanleiding toe is.

Kleuters

Groepen 1/2

Voor groep 1/2 hanteren we een afwijkende cyclus vanwege het OVM (OntwikkelingsVolgModel). Nadat een kleuter in groep 1 gestart is, vindt er na ongeveer 5 weken een ouder- vertelgesprek plaats. Na ongeveer 5 maanden onderwijs plannen de leerkrachten een eerste gesprek aan de hand van het ingevulde OVM. Na wederom 5 maanden onderwijs volgt een tweede gesprek. Deze momenten verschillen per leerling, aangezien niet alle kleuters tegelijkertijd starten. De kleuters in groep 2 volgen wel de gesprekkencyclus van de groepen 3 tot en met 7.

Gemeenschappelijke belangen en doelen

Schooladvies groep 8

Uiterlijk in februari krijgt uw kind van de leerkracht groep 8 een schooladvies, gebaseerd op 8 jaar CITO Leerling Volg Systeem en de observaties van zijn of haar werkhouding gedurende het laatste anderhalf jaar.

In oktober nemen de leerlingen deel aan het Drempelonderzoek. Ook wordt de NIO toets afgenomen.

De leerlingen moeten in maart al zijn aangemeld op het VO. In april nemen de leerlingen deel aan de IEP Eindtoets. Na ontvangst van de resultaten van deze toets kan, in overleg met ouders, het schooladvies nog aangepast worden als het resultaat van de IEP hoger blijkt te zijn.

Er zijn leerlingen die mogelijk recht zouden kunnen hebben op extra ondersteuning op het voortgezet onderwijs. Mocht uw kind hiervoor in aanmerking komen, dan wordt het door de leerkracht van groep 8 met u besproken.