Klachten verhelpen

Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld.

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd.

Schoolmaatschappelijk werker (SMW)

Soms is een meningsverschil echter van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op de website van Onderwijsgroep EduMare waar onze school onderdeel van is. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”. Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. Een secretaris van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene waarover is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen.
Bij een vermoeden van seksueel misbruik is het bevoegd gezag wettelijk verplicht tot overleg met de vertrouwensinspecteur en heeft een aangifteplicht in het geval genoemd overleg leidt tot een redelijk vermoeden van een strafbaar feit.
De klachtenregeling is onderdeel van het veiligheidsplan van de scholen van Onderwijsgroep EduMare en is te vinden op de website van de stichting

Interne contactpersoon op de school

De school heeft twee contactpersonen, ook wel vertrouwenspersonen genoemd. Deze contactpersonen maken deel uit van de schoolorganisatie en hebben naast de taak tot verwijzen ook hulpverlenende, preventieve en begeleidende taken.
Contactgegevens interne contactpersonen:
Sarah van Akkeren & Natasja Lodder
Contactgegevens: sarah.vanakkeren@edumarevpr.nl & natasja.lodder@edumarevpr.nl

Verdere ondersteuning bij een klacht

Externe vertrouwenspersoon

Het bevoegd gezag heeft de beschikking over een vertrouwenspersoon die fungeert als aanspreekpunt bij klachten. De contactpersonen en het bevoegd gezag kunnen verwijzen naar deze vertrouwenspersoon of u kunt zelf contact zoeken met de externe vertrouwenspersoon als u van mening bent dat uw klacht onvoldoende serieus genomen wordt. De taak van de externe vertrouwenspersoon is na te gaan of de klacht opgelost kan worden door bemiddeling of dat er aanleiding is tot het indienen van een klacht. Desgewenst begeleidt de externe vertrouwenspersoon u bij de verdere procedure. Bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of door bijstand te verlenen bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

Contactgegevens externe vertrouwenspersoon
 Jeroen Meijboom is de externe vertrouwenspersonen van Onderwijsgroep EduMare.
Hij is bereikbaar op T: 010-4071599 of E: evp@cedgroep.nl.

Landelijke Klachtencommissie

De Stichting Onderwijsgeschillen beslaat het gehele onderwijsveld, ongeacht de signatuur of de sector waartoe de school behoort. Het werkterrein van de nieuwe organisatie strekt zich uit van het primair tot en met het wetenschappelijk onderwijs. Meer informatie staat op www.onderwijsgeschillen.nl.

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs Alleen in geval van seksueel misbruik via T: 0900 – 111 3111

Bevoegd gezag
Stichting Onderwijsgroep EduMare
Postadres: Gemeenlandsedijk Noord 26a
3216 AG Abbenbroek
Tel: 0181 391044