Onderwijs in de onderbouw

In de kleutergroep (groep 1 en 2) leren de kinderen sprongsgewijs.

Door de verschillende activiteiten, speelhoeken en de materialen waaruit gekozen kan worden, wordt het kind uitgedaagd een volgende stap in zijn of haar ontwikkeling te maken.

Wij hechten veel waarde aan het volgende

Het is de taak van de leerkracht een uitdagende leeromgeving te creëren.

In de context van spel

Activiteiten samen met de kinderen.

Kinderen hebben activiteiten nodig om zich te ontwikkelen, activiteiten die zinvol zijn en betekenis hebben. Activiteiten vinden bij jonge kinderen vooral plaats in de context van spel. De groepsleerkracht zorgt voor een rijk onderwijsaanbod en speelt soms mee om impulsen te geven, zodat de ontwikkeling naar een hoger niveau wordt gebracht. In de onderbouw wordt gewerkt met thema’s. We onderscheiden de volgende activiteiten:

Vorderingen bijhouden

Kinderen blijven stimuleren

Alle kinderen worden door de leerkracht gestimuleerd tot deelname aan bovengenoemde activiteiten. De kleuters krijgen op school de kans om zich in eigen tempo te ontwikkelen.  Met behulp van ons leerlingvolgsysteem en ons observatie-instrument OVM (Ontwikkelings-Volg-Model) houden wij de vorderingen van de kinderen nauwkeurig bij. Ons onderwijsaanbod stemmen wij hierop af. Voor de afstemming gebruiken wij de OVM en SLO doelen. Wij werken thematisch vanuit een beredeneerd aanbod.

Als de kinderen op de Brielse Veste komen, krijgen alle ouders/ verzorgers een informatieboekje over de kleutergroepen. Hier staat alles nog eens uitgebreid omschreven.